Học Phật Pháp
Lọc theo

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XXII. Phẩm Khổ Cảnh (Nirayavagga) _ Kệ số 4, 5 (dhp 309, 310)

Thứ ba, 16/07/2024, 06:16 GMT+7
Hai bài kệ này, đức Phật thuyết ở Sāvatthi, khi Ngài trú tại Jetavanavihāra, để tiếp độ thanh niên Khemaka cháu trai của trưởng giả ...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || TỈNH TÁO NHẬN THỨC MỚI XOÁ TAN NGHI HOẶC - Kinh Tissa (Tissasuttaṃ)

Thứ năm, 11/07/2024, 10:36 GMT+7
Tất cả người tu tập đều cần chuẩn bị, để vượt qua những giai đoạn chi phối với thân bệnh hay tâm bệnh...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || BÓNG VỐN CHẲNG LÀ HÌNH - Kinh Ānanda (Ānandasuttaṃ)

Thứ tư, 10/07/2024, 09:57 GMT+7
Buông xả ngã chấp trả tâm thức về với trạng thái không dao động, một thứ tịch tịnh thật sự...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Thanh Tịnh Hóa.

Thứ ba, 09/07/2024, 09:57 GMT+7
Toàn bộ hành trình tu tập của người con Phật là con đường thanh tịnh hoá tự thân...

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XXII. Phẩm Khổ Cảnh (Nirayavagga) _ Kệ số 3 (dhp 308)

Chủ nhật, 07/07/2024, 15:52 GMT+7
Bài kệ này, đức Phật thuyết ở Vesalī, tại Trùng Các Giảng Đường khu Đại Lâm, vì chuyện các tỳ kheo an cư trên bờ sông Vaggumudā, ...