KHAI GIẢNG _ GIÁO TRÌNH TƯƠNG ƯNG BỘ (SAṂYUTTANIKĀYA) _ LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA _ 6.4.2021

KHAI GIẢNG _ GIÁO TRÌNH TƯƠNG ƯNG BỘ (SAṂYUTTANIKĀYA) _ LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA _ 6.4.2021

Thứ ba, 06/04/2021, 19:55 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Giáo Trình TƯƠNG ƯNG BỘ - SAṂYUTTA NIKĀYA

Chương trình ngày 6.4.2021

KHAI GIẢNG

GIÁO TRÌNH TƯƠNG ƯNG BỘ (SAṂYUTTANIKĀYA)

Nội dung chương trình:

- Lời mở đầu

- Đạo từ của Ngài Tuệ Siêu

- Tương Ưng Bộ và những bộ kinh khác của Kinh Tạng

- Những đặc điểm đáng chú ý của Tương Ưng Bộ

- Tương Ưng Bộ và Tạp A Hàm của Hán Tạng

- Hình thức bài học trong giáo trình

- Phương thức giảng dạy

- Hồi hướng – hoàn mãn

Mục Lục Tương Ưng Bộ

Tập I - Thiên Có Kệ

[01] Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

[02] Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

[03] Chương Ba: Tương Ưng Kosala

[04] Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

[05] Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

[06] Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

[07] Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

[08] Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

[09] Chương Chín: Tương Ưng Rừng

[10] Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa

[11] Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Tập II - Thiên Nhân Duyên

[12] Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên [a, b, c]

[13] Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

[14] Chương Ba: Tương Ưng Giới

[15] Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

[16] Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

[17] Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

[18] Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

[19] Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

[20] Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

[21] Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Tập III - Thiên Uẩn

[22] Chương Một: Tương Ưng Uẩn [a, b, c, d, e, f, g]

[23] Chương Hai: Tương Ưng Radha

[24] Chương Ba: Tương Ưng Kiến

[25] Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

[26] Chương Năm: Tương Ưng Sanh

[27] Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

[28] Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

[29] Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

[30] Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

[31] Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

[32] Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

[33] Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota

[34] Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Tập IV - Thiên Sáu Xứ

[35] Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ [a, b, c, d, e, f, g]

[36] Chương Hai: Tương Ưng Thọ

[37] Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

[38] Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

[39] Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

[40] Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

[41] Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

[42] Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

[43] Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

[44] Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Tập V - Thiên Ðại Phẩm

[45] Chương Một: Tương Ưng Ðạo [a, b]

[46] Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi [a, b]

[47] Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ [a, b]

[48] Chương Bốn: Tương Ưng Căn [a, b]

[49] Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần

[50] Chương Sáu: Tương Ưng Lực

[51] Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc

[52] Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha

[53] Chương Chín: Tương Ưng Thiền

[54] Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra

[55] Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu [a,b]

[56] Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật [a, b]

Ý kiến bạn đọc