Môn học: Phật Pháp Cơ Bản | Phần II: Phật Pháp - VÀI THẢO LUẬN BÊN LỀ

Thứ hai, 10/04/2023, 18:23 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 10.4.2023


Phần II: Phật Pháp

VÀI THẢO LUẬN BÊN LỀ

Sau một số đề tài trong lớp Phật Pháp Cơ Bản trước khi đi vào đề tài “Chúng Sanh Trong Phật Pháp” có vài điểm cần thảo luận với mục đích làm rõ hơn về bối cảnh hoằng Pháp của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Hiểu được điểm nầy sẽ soi sáng một số khía cạnh quan trọng của loạt bài sắp tới.

1. Ngôn ngữ đại chúng và ngôn ngữ bác học

2. Nếp tín ngưỡng truyền thống và sự thay đổi tư duy

3. Tổ chức và vô tổ chức

4. Xuyên qua bức tường văn hoá

5. Từ mặc khải cứu rỗi tới con đường giác ngộ giải thoát

Ý kiến bạn đọc