Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG || THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) - Một Số Câu Hỏi Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

Thứ bảy, 06/01/2024, 06:05 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG

Bài học ngày 5.1.2024

THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA)

Một Số Câu Hỏi Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

 

Trong phần sắp tới của giáo trình là nghiệp và cảnh giới trổ quả tương đối dài. Để người học tiện theo dõi nên bài này dành để thảo luận một số điểm thường tạo nghi vấn.

  1. Những bảng liệt kê như thập ác nghiệp (sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói độc ác, nói chia rẽ, nói nhảm nhí, tham ác, sân ác, tà kiến ác), hay liệt kê thập thiện nghiệp có thể nói hết sở hành của nghiệp hay chỉ nêu lên một cách tiêu biểu?
  2. Chỉ nghĩ quấy nhưng không thể hiện bằng hành động thì có tạo nghiêp chăng?
  3. Tạo nghiệp bất thiện mà không hại ai thì quả có nặng không?
  4. Trong trường hợp nào, hành động vô ý là tạo quả nặng dù có câu “không biết thì không có tội”?
  5. Theo Phật Pháp, thì tất cả nghiệp tạo quả đều chịu ảnh hưởng của vô minh và ái. Ảnh hưởng của vô minh và ái đối với tâm bất thiện có khác biệt như đối với tâm bất thiện?
  6. Cách hiểu về nghiệp so với cách hiểu về giới luật có hoàn toàn tương đồng chăng. Thí dụ, một hành động gọi là sát sanh theo giới luật phải hội đủ 5 chi phần (vật có thức tánh, biết vật có thức tánh, có ý sát hại, ra sức sát hại, sinh vật đã chết vì hành động sát hại). Nhưng theo nghiệp báo, thì một người cố ý sát hại dù đối tượng không chết (như cố ý thiêu cháy một vị Phật độc giác đang nhập thiền diệt) vẫn có quả nặng.
  7. Nhưng tâm thiện sắc giới và vô sắc giới có tạo hậu báo nghiệp chăng?


Ý kiến bạn đọc