Tuần lễ Khánh Đản Vesak Phật lịch 2566 - Chủ đề: Di sản của Đức Từ Phụ

Thứ năm, 19/05/2022, 17:31 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Tuần lễ Khánh Đản Vesak Phật lịch 2566

- Sự ra đời của một Đấng Toàn Giác

- Đức Phật lịch sử

- Con đường thoát tục của Bậc Đại Sĩ

- Viên thành quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác

- Con đường hoằng hoá độ sanh

- Lòng từ bi của Phật

- Di sản của Đức Từ Phụ

*

Ngày 19.5.2022


Di sản của Đức Từ Phụ

1. Lời mở đầu

2. Nhạc lễ

3. Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

4. Nghi thức chánh lễ

5. Pháp ngữ: Di sản của Đức Từ Phụ

6. Pháp đàm Mùa Khánh Đản

7. Hồi hướng và phát nguyện.

*

Nghi thức chánh lễ

Lễ Tam Bảo 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh.

Itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasāraṭhi satthādevamanussānaṃ buddho bhagavāti.

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy

Đức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân

Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Điều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng Cha Lành

Phật Đà toàn giác Thế Tôn trong đời.

Svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhī’ti.

Pháp vi diệu Cha Lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát na đại ngộ hoạt nhiên liễu tường

Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu.

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuṇeyyo pāhuṇeyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian.

*

Dasapāramī

Kinh Đáo Bỉ Ngạn

Itipi so bhagavā dānaparāmī sampanno
Itipi so bhagavā dāna’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā dānaparamatthapāramī sampanno

Ðường tu bố thí đứng đầu
Vị tha là tánh vô cầu là tâm
Không vì thương ghét sơ thân
Bàn tay ban bố nào phân biệt gì
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā sīlapāramī sampanno
Itipi so bhagavā sīla’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā sīlaparamatthapāramī sampanno

Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì
Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn
Nuôi ý lực dưỡng tâm lành
Cắt dây kiết phược phá thành mê si
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā nekkhammapāramī sampanno
Itipi so bhagavā nekkhamma’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā nekkhammaparamatthapāramī sampanno

Xuất gia vốn hạnh ly trần
Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi
Lợi danh quyến thuộc xa rời
Ðộc cư thanh tịnh sống đời xả ly
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā paññāpāramī sampanno
Itipi so bhagavā paññā’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā paññāparamatthapāramī sampanno

Ðèn tâm trí tuệ sáng ngời
Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn
Phân minh thiện ác giả chân
Ðiều hay chuộng học bạn lành tương tri
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā viriyapāramī sampanno
Itipi so bhagavā viriya’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā viriyaparamatthapāramī sampanno

Chính do nghị lực tinh cần
Vượt qua bể ái chứng thân đại hùng
Kiên trì giữa cuộc lao lung
Càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì
Hy sinh ngoại vật, tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā khantīpāramī sampanno
Itipi so bhagavā khantī’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā khantīparamatthapāramī sampanno

Ðức tu nhẫn nại vạn năng
Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh
Chông gai khéo tạo tâm thành
Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā saccapāramī sampanno.
Itipi so bhagavā sacca’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā saccaparamatthapāramī sampanno

Thiện hiền chân thật không ngoa
Quí gìn lẽ thật như là bảo châu
Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu
Nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā adhiṭṭhānapāramī sampanno
Itipi so bhagavā adhiṭṭhāna’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā adhiṭṭhānaparamatthapāramī sampanno

Bởi do chí nguyện dẫn đường
Biết nơi cứu cánh mà nương lối về
Bờ kia là đạo bồ đề
Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā mettāpāramī sampanno
Itipi so bhagavā mettā’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā mettāparamatthapāramī sampanno.

Hạnh lành từ ái bao la
Chúng sanh bốn loại chan hòa tình thương
Lòng như cam lộ suối nguồn
Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā upekkhāpāramī sampanno
Itipi so bhagavā upekkhā’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā upekkhāparamatthapāramī sampanno

An nhiên hành xả giữa đời
Khen chê đặng thất khổ vui thường tình
Ðiều tâm giữ ý quân bình
Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Itipi so bhagavā dasapāramī sampanno
Itipi so bhagavā dasa’upapāramī sampanno
Itipi so bhagavā dasaparamatthapāramī sampanno

Chính trong bể khổ cuộc đời
Ðại hùng lập nguyện cứu người cứu thân
Ba la mật hạnh vẹn toàn
Dám quên mạng sống quyết tâm thực hành
Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành
Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi.

*

Sabbadisāsu mettāpharanaṃ

Từ Bi Nguyện

Sabbe sattā averā hontu sukhitā hontu niddukkhā hontu abyāpajjhā hontu anīghā hontu dīghāyukā hontu arogā hontu sampattīhi sammijjhantu sukhī attānaṃ pariharantu dukkhappattā ca niddukkhā bhayappattā ca nibbhayā sokappattā ca nissokā hontu sabbepi pāṇino.

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu khổ não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn.

*

Devānumodanā
Hồi Hướng Chư Thiên

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu raṭṭhake.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu ñātayo.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu pāṇino.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu no sadā.

Nguyện phước báu đã làm

Hồi hướng khắp chư thiên

Bậc thiện thần hộ pháp

Nhiều oai đức thần lực

Ngự khắp cả trần hoàn

Hư không giới thiên giới

Xin các Ngài tùy hỷ

Công đức đã thể hiện

Rồi hộ trì Phật pháp

Mãi soi sáng nhân thiên

Quốc độ hưởng thái bình

Muôn người sống lạc nghiệp

Mẹ cha và thầy tổ

Quyến thuộc cùng chúng sanh

Ðược hạnh phúc dài lâu

Thiểu bệnh dứt khổ sầu

Ngày ngày vui tu tập

Tinh tiến trong đạo mầu

Nhất tâm cầu giác ngộ.

Ý kiến bạn đọc