Môn học: Phật Pháp Cơ Bản _ Bài 19. CON NHÀ TÔNG … Phần II (Trả lời một số câu hỏi về những đệ tử Phật)

Thứ hai, 03/01/2022, 16:53 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 03.01.2022


Phần I. Đức Phật

Bài 19. CON NHÀ TÔNG … Phần II

Trả lời một số câu hỏi về những đệ tử Phật.

Đức Thế Tôn ra đời mang ánh sáng giác ngộ giải thoát đến muôn loài chúng sanh. Những đệ tử đã lãnh hội và thành tựu được sự chuyển hoá kỳ diệu có thể nói là vô số. Trong những vị nầy đã có nhiều thể hiện cho thấy sự trưởng thành thật sự trong giáo pháp và góp phần hoằng hoá lợi sanh. Mặc dù khả năng hữu hạn so với bậc Đạo Sư nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Những giai thoại về có đệ tử Phật cho thấy sự vô uý khi tuyên thuyết chánh pháp; hiệu năng khai thị dù người thuyết giáo xuất thân tầm thường. Tất cả đã ghi lại một thời hoàng kim của chánh pháp khi giá trị của chân lý vượt qua tất cả hạn cuộc của giai cấp, giới tính, giàu nghèo. Hiểu biết về các đệ tử cũng là sự cảm nhận tánh cách cao cả về sự ra đời của một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Bài học nầy dù được biên soạn tiếp theo những bài viết về những đệ tử của Đức Phật nhưng khác hơn những bài đã có là chỉ tập trung trả lời một số câu hỏi qua những email liên quan tới chủ đề.

1. Kinh điển Pāli nói gì về “thập đại đệ tử Phật” được đề cập trong Hán Tạng?

2. Hai vị thượng thủ thinh văn là Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Moggallāna liên hệ thế nào đối với hai vị bồ tát Văn Thù và bồ tát Phổ Hiền

3. Tôn giả Mục Kiền Liên trong kinh điển Đại thừa được xem là một vị bồ tát tức là “Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát” vậy Tôn giả Xá Lợi Phất có phải là một vị bồ tát?

4. Tại sao theo sử liệu thì Tôn giả Ānanda chỉ trở thành đệ tử Phật trong thời gian 25 năm sau cùng của Đức Phật thế nhưng câu chuyện Tôn giả Ānanda xin cho nữ giới xuất gia cho thấy ngài đã thành thị giả của Đức Thế Tôn sớm hơn?

5. Câu chuyện nàng Prakritī luyến ái Tôn giả Ānanda có phải là chính sử? Chuyện nầy có liên hệ tới câu chuyện Ma Đăng Già?

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng


 

Ý kiến bạn đọc