NGỠ LÀ KHÔNG ĐÁNG KỂ VẬY MÀ ĐÁNG KỂ _ Kinh Danh (Nāmasuttaṃ) _ CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM THẮNG (S.i, 39) _ Giáo trình TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA  _ Bài học ngày 21.8.2021

NGỠ LÀ KHÔNG ĐÁNG KỂ VẬY MÀ ĐÁNG KỂ _ Kinh Danh (Nāmasuttaṃ) _ CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM THẮNG (S.i, 39) _ Giáo trình TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA _ Bài học ngày 21.8.2021

Thứ bảy, 21/08/2021, 15:24 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Giáo trình TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 21.8.2021


NGỠ LÀ KHÔNG ĐÁNG KỂ VẬY MÀ ĐÁNG KỂ

Kinh Danh (Nāmasuttaṃ)

(CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM THẮNG) (S.i, 39)

Có những thứ trong đời thoạt nghe thì rất tầm thường bé nhỏ nhưng khi xét kỹ thì lại ảnh hưởng rộng lớn vô cùng. Những câu hỏi trong bài kinh nầy mới nghe dường như nói về cái gì phi thường chưa từng được biết: cái gì trên tất cả, bao trùm tất cả? Thế nhưng câu trả lời của Bậc Đại Giác khiến chúng ta bất ngờ: chính là tên gọi. Trước khi biết thực tướng thì phải có tên gọi. Dù đó là bản thể hay thi thiết, vô vi hay hữu vi, hữu danh hữu thực hoặc hữu danh vô thực. Tên gọi để lại ấn tượng ban đầu mà ngay cả cái tên dường như vô nghĩa là “vô danh”.

Tên gọi là tục đế, chế định, quy ước nhưng không vì vậy mà vô nghĩa.

Đức Phật trả lời do duyên câu hỏi được nêu nhưng không vì sự đối ứng mà không mang ý nghĩa để chiêm nghiệm.

Nhận biết ảnh hưởng thật sự của cái gì đó thì chúng ta sẽ không rơi vào trường hợp quá nặng lòng hay quá xem thường. Thái độ đó thật sự cần cho cuộc sống.

 

[Vị Thiên]  Bản hiêụ đính

‘‘Kiṃsu sabbaṃ addhabhavi

kismā bhiyyo na vijjati;

Kissassu ekadhammassa,

sabbeva vasamanvagū’’ti .

-- Vật gì thắng tất cả?

Vật gì không số hơn?

Và có một pháp nào,

Mọi vật đều tùy thuộc?

Cái gì trên tất cả?

Cái gì trùm phủ khắp?

Cái gì riêng chính nó?

Lại chi phối tất cả?

[Đức Phật] Bản hiệu đính

‘‘Nāmaṃ sabbaṃ addhabhavi,

nāmā bhiyyo na vijjati;

Nāmassa ekadhammassa,

sabbeva vasamanvagū’’ti.

-- Danh vượt thắng tất cả,

Danh không số nào hơn,

Chính danh là một pháp,

Mọi vật đều tùy thuộc.

Tên gọi, trên tất cả

Tên gọi, trùm phủ khắp

Tên gọi, chính tự nó

Chi phối mọi sự vật.

 

nāma = định danh, tên gọi

sabba = tất cả

addhabhavi = (abhibhavati) = thù thắng

bhiyyo = vượt trội, cao hơn

vijjati = tìm thấy, tồn tại

ekadhamma = một pháp, tự nó, chính riêng pháp ấy

sabbeva (sabba+eva) = tất cả

vasamanvagū (vasa= anvagū) = chi phối, ảnh hưởng, kiểm soát.

Tên gọi hay định danh tuy chỉ là thi thiết nhưng có sức chi phối tất cả pháp. Pháp tồn tại do nhận thức. Sự nhận thức khởi sự từ tên gọi. Sớ giải đề cập đến hai trường hợp định danh: Một là gọi do đặc tính tự nhiên (opapātikena) _ thí dụ: bánh xèo, bánh phồng; hai là do đơn thuần đặt định mà không có nghĩa gì (kittimena) _ thí dụ: bánh bò, bánh nậm. Hoặc ngay cả trường hợp gọi cái gì đó “vô danh” (anāmakotveva tassa nāmaṃ hoti) thì cũng là tên gọi. Nói một cách ngắn gọn tên gọi là quy định pháp nào đó để nhận biết. Nhận biết là năng tri, cái được biết là sở tri. Sở tri của tâm thức tạo thành thế giới muôn màu muôn vẻ khởi sự từ tên gọi, xác lập phạm trù do tên gọi, tạo thành ấn tượng sơ khởi từ tên gọi.

Dịch giả: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Biên soạn Giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng

-ooOoo-

1. Nāmasuttaṃ [Mūla]

61. ‘‘Kiṃsu sabbaṃ addhabhavi [anvabhavi (sī.)], kismā bhiyyo na vijjati; Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū’’ti [vasamaddhagū (ka.)].

‘‘Nāmaṃ sabbaṃ addhabhavi, nāmā bhiyyo na vijjati; Nāmassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū’’ti.

1. Nāmasuttavaṇṇanā [Aṭṭhakathā]

61. Addhavaggassa paṭhame nāmaṃ sabbaṃ addhabhavīti nāmaṃ sabbaṃ abhibhavati anupatati. Opapātikena vā hi kittimena vā nāmena mutto satto vā saṅkhāro vā natthi. Yassapi hi rukkhassa vā pāsāṇassa vā ‘‘idaṃ nāma nāma’’nti na jānanti, anāmakotveva tassa nāmaṃ hoti. Paṭhamaṃ.

Ý kiến bạn đọc