Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Lọc theo

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Thanh Tịnh Hóa.

Thứ ba, 09/07/2024, 09:57 GMT+7
Toàn bộ hành trình tu tập của người con Phật là con đường thanh tịnh hoá tự thân...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Nhận Thức Như Nhiên (Yathābhūtaṃ).

Thứ hai, 01/07/2024, 15:03 GMT+7
Nhận thức như nhiên - Yathābhataṃ - được nói nhiều trong Phật Pháp, nhưng phải thấy qua cả hai phương diện pháp học và pháp hành thì ...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Khó khăn của cuộc đời và Trách nhiệm của con người.

Thứ hai, 24/06/2024, 15:43 GMT+7
Sợ hãi và lo lắng phát sinh từ ý niệm ảnh hưởng bởi những điều kiện trần thế, bắt nguồn từ tham dục và luyến ái...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Tự Chế

Thứ ba, 18/06/2024, 05:56 GMT+7
Tự chế hay khả năng tự mình chế phục bản thân, là một trọng điểm trong đời sống người con Phật...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Tác Phước (tiếp theo)

Thứ ba, 11/06/2024, 09:03 GMT+7
Phước thí được biết với cách nói “chia phước” hay “cho phước” là khái niệm rất quen thuộc trong Đạo Phật...