Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || DẪN NHẬP ĐẦU CHƯƠNG - Khái Niệm Về Uẩn

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || DẪN NHẬP ĐẦU CHƯƠNG - Khái Niệm Về Uẩn

Thứ tư, 31/01/2024, 17:36 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 31.1.2024

DẪN NHẬP ĐẦU CHƯƠNG

Khái Niệm Về Uẩn

Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn

 

Ý nghĩa chữ khandha (uẩn, ấm) trong Phật học.

Định nghĩa sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.

Ngũ uẩn trong Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng.

Ngũ uẩn trong pháp học và pháp hành.

Ngũ uẩn trong thường thức và Phật Pháp.

Ý kiến bạn đọc