Môn học: Tương Ưng Bộ - Saṃyutta Nikāya

Môn học: Tương Ưng Bộ - Saṃyutta Nikāya

Lọc theo

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || TỈNH TÁO NHẬN THỨC MỚI XOÁ TAN NGHI HOẶC - Kinh Tissa (Tissasuttaṃ)

Thứ năm, 11/07/2024, 10:36 GMT+7
Tất cả người tu tập đều cần chuẩn bị, để vượt qua những giai đoạn chi phối với thân bệnh hay tâm bệnh...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || BÓNG VỐN CHẲNG LÀ HÌNH - Kinh Ānanda (Ānandasuttaṃ)

Thứ tư, 10/07/2024, 09:57 GMT+7
Buông xả ngã chấp trả tâm thức về với trạng thái không dao động, một thứ tịch tịnh thật sự...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || LIỄU NGỘ TỰ THÂN - Kinh Trăng Rằm (Puṇṇamasuttaṃ)

Thứ bảy, 06/07/2024, 06:42 GMT+7
Chỉ có sự quán chiếu thực tánh sanh diệt của năm uẩn, mới có thể nhận thức cái ta, của ta thật sự là gì...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || CẢ KIẾN CHẤP LẪN SỞ CHẤP CHẲNG GÌ ĐÁNG NẮM GIỮ - Kinh Pālileyya (Pālileyyasuttaṃ)

Thứ năm, 04/07/2024, 05:45 GMT+7
Với hành giả thì không phải chỉ cần hiểu về sở chấp, mà chính kiến chấp cũng cần được thấy là không đáng tin cậy...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || KHI KHẤT SĨ TỆ NHƯ NGƯỜI ĂN XIN - Kinh Người Khất Thực (Piṇḍolyasuttaṃ)

Thứ ba, 02/07/2024, 09:11 GMT+7
Đời sống sa môn là cơ hội để thành tựu những điều cao quý, mà cũng có thể khiến con người trở nên thấp hèn, nếu không sống ...