LỐI THOÁT Ở NỘI TẠI _ Kinh Ước Muốn (Icchāsuttaṃ) _ CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM THẮNG (S.i, 40) _ Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA _ Bài học ngày 4.9.2021

LỐI THOÁT Ở NỘI TẠI _ Kinh Ước Muốn (Icchāsuttaṃ) _ CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM THẮNG (S.i, 40) _ Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA _ Bài học ngày 4.9.2021

Thứ bảy, 04/09/2021, 08:10 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 4.9.2021


LỐI THOÁT Ở NỘI TẠI

Kinh Ước Muốn (Icchāsuttaṃ)

(CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM THẮNG) (S.i, 40)

Khi cuộc sống rơi vào bế tắc người ta thường tìm hai giải pháp: một là làm sao đạt được cái mình mong muốn; hai là tất cả lối thoát thường tìm ở ngoại giới nhất là chung quanh mình. Trong bài kinh nầy Bậc Đạo Sư dạy khác hơn. Giải pháp nên tìm chính ở nội tại. Và gút mắc cần tháo gỡ là sự mong cầu. Người có hiểu biết Phật Pháp thường tự hỏi khi bản thân bị cột trói phải chăng có điều gì ràng buộc tự trong tâm của mình? Đúng là đa số ai cũng sợ những hệ luỵ của lợi danh nhưng rõ ràng có những phần nào đó của danh lợi khiến trong lòng không muốn buông bỏ. Cuộc sống nói cho cùng là tổng thể của cả hai hạnh phúc và đau khổ. Đã chọn thì phải ôm “trọn gói”. Làm thế nào chỉ thoả mãn ý muốn đối với cái khả cầu mà không vương mang luôn phần hệ lụy?

IX. Kinh Ước Muốn (S.i,40)
[Vị Thiên] Bản dịch HT. Thích Minh Châu Bản hiệu đính

‘‘Kenassu bajjhatī loko,

kissa vinayāya muccati;

Kissassu vippahānena,

sabbaṃ chindati bandhana’’nti.

-- Vật gì trói buộc đời?

Ðiều phục gì được thoát?

Vật gì được đoạn trừ,

Khiến mọi phược đoạn tận?

-- Đời bị gì trói buộc?

Tháo gỡ gì được thoát?

Cái gì nếu buông bỏ,

Mọi hệ phược không còn?

[Đức Phật]

‘‘Icchāya bajjhatī loko,

icchāvinayāya muccati;

Icchāya vippahānena,

sabbaṃ chindati bandhana’’nti.

-- Ước muốn trói buộc đời,

Ðiều phục dục được thoát,

Ước muốn được đoạn trừ,

Mọi triền phược đoạn tận.

-- Ước muốn trói buộc đời,

Hết ham muốn được thoát,

Khi buông bỏ mong muốn,

Mọi hệ phược không còn.

iccha = mong mỏi, mong cầu, ước muốn

bajjhati = trói buộc, giam hãm

icchāvinaya = từ bỏ ước muốn, tháo gỡ sự dính mắc

muccati = giải thoát

vippahāna = từ bỏ, buông xả

sabbaṃ chindati bandhana = phá huỷ tất cả hệ phược.

Ít người nhận ra sự ràng buộc bắt nguồn từ bên trong mỗi chúng sanh.

Sợi dây cột trói chính là sự mong cầu đôi khi rất sâu kín mà chúng ta không nhận ra hay không muốn thừa nhận.

Thái độ buông bỏ tất cả một cách dứt khoát là khởi đầu chuyển hoá của các bậc cao đức tự ngàn xưa.

Dịch giả: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Biên soạn Giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng

-ooOoo-

9. Icchāsuttaṃ [Mūla]

69. ‘‘Kenassu bajjhatī loko, kissa vinayāya muccati;

Kissassu vippahānena, sabbaṃ chindati bandhana’’nti.

‘‘Icchāya bajjhatī loko, icchāvinayāya muccati;

Icchāya vippahānena, sabbaṃ chindati bandhana’’nti.

7-9. Uḍḍitasuttādivaṇṇanā [Aṭṭhakathā]

68. Aṭṭhame sveva pañho devatāya heṭṭhupariyāyavasena pucchito. Aṭṭhamaṃ.

69. Navame sabbaṃ uttānameva. Navamaṃ.

Ý kiến bạn đọc