Sinh hoạt đặc biệt | Huý Nhật Ngài Trưởng Lão Giác Chánh (1947-2020)

Thứ bảy, 04/02/2023, 12:27 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Sinh hoạt đặc biệt

Ngày 4.2.2023


Huý Nhật

Ngài Trưởng Lão Giác Chánh

(1947-2020)

· Lời mở đầu

· Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

· Cung tuyên hành trạng

· Nghi thức huý nhật

· Cảm niệm của hậu học

· Hồi hướng – hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc