Sinh hoạt đặc biệt | Những ý nghĩa của ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA

Thứ bảy, 15/10/2022, 18:49 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Sinh hoạt đặc biệt 15.10.2022


Những ý nghĩa của

ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA

1. Lời mở đầu

2. Kathina nghĩa là gì?

3. Những điều kiện để tổ chức lễ Kathina?

4. Lễ Kathina được thực hiện thế nào theo nghi luật?

5. Tại sao lễ Kathina có ý nghĩa lớn đối với truyền thống Tăng già?

6. Tại sao ngày lễ có thí chủ?

7. Phước báu của lễ Kathina

8. Kathina và văn hoá Phật giáo

Ý kiến bạn đọc