Học Phật Pháp
Lọc theo

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || VƯỢT QUA ẢO TƯỞNG ĐỂ KHÔNG CHẤP THỦ - Kinh Rādha (Rādhasuttaṃ)

Thứ ba, 18/06/2024, 05:57 GMT+7
Người trí đủ sáng suốt để nhận rõ tất cả đều vô thường, bất toại và vô ngã...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Tự Chế

Thứ ba, 18/06/2024, 05:56 GMT+7
Tự chế hay khả năng tự mình chế phục bản thân, là một trọng điểm trong đời sống người con Phật...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || NHỮNG THỨ GÂY NGHIỆN TRONG CUỘC TỬ SINH - Kinh Xúc Tác Cho Dục Vọng (Rajanīyasaṇṭhitasuttaṃ)

Chủ nhật, 16/06/2024, 17:22 GMT+7
Đức Phật từng xác nhận rằng có ít chúng sanh có bản lãnh thoát khỏi mê hồn trận của Ma Vương...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || ẢO TƯỞNG CHIẾM HỮU - Kinh Không Thuộc Của Ta (Anattaniyasuttaṃ)

Chủ nhật, 16/06/2024, 17:08 GMT+7
Ý niệm “cái này là của ta” theo Phật Pháp thuộc ái chấp. Đây là nguyên nhân sanh khổ...

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 87. Phân Loại Sắc Pháp (Rūpavibhāga)

Chủ nhật, 16/06/2024, 14:38 GMT+7
Cái nhìn về vật chất theo Phật Pháp, hoàn toàn khác biệt với hầu hết cái nhìn của người đời...