Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG - THẮNG PHÁP TẬP YẾU - 8 & 9 Tâm Quả Vô Nhân - Tâm tiếp nhận (Sampaṭicchanacitta) & Tâm kiểm tra (Santirāṇacitta)

Thứ sáu, 17/06/2022, 17:00 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG

Bài học ngày 17.6.2022


THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA)

8 & 9 Tâm Quả Vô Nhân (tiếp theo)

[Nội dung bài học ngày 27.5.2022]

Link nội dung: https://chuaphapluan.com/vn/mon-hoc-thang-phap-pho-thong-thang-phap-tap-yeu-abhidhammattha-sangaha-8.html

[Nội dung bài học ngày 10.6.2022]

Link nội dung: https://chuaphapluan.com/vn/mon-hoc-thang-phap-pho-thong-thang-phap-tap-yeu-abhidhammatthasa-gaha-8.html


[Nội dung bài học ngày 17.6.2022]

Tâm tiếp nhận (Sampaṭicchanacitta)

Tâm tiếp nhận có thể hiểu như người dắt bàn tại nhiều nhà hàng lớn ngày nay. Sau khi khách hàng vào đã xác định danh tính thì người nầy đưa đến bàn ngồi giao việc phục vụ lại cho người chạy bàn. Tâm tiếp thu cũng là tâm quả tương ưng với tâm ngũ quan có nghiã là nếu nhãn thức là tâm quả xấu thì tâm tiếp thâu cũng là tâm quả xấu.

Tâm kiểm tra (Santirāṇacitta)

Tâm kiểm tra có ba:

1. Tâm kiểm tra quả bất thiện thọ xả

2. Tâm kiểm tra quả thiện thọ xả

3. Tâm kiểm tra quả thiện thọ hỷ

Tâm kiểm tra là tâm ghi nhận cảnh trong tánh cách đơn thuần nhất thí dụ như một người làm việc cho công ty lớn khi khách được dẫn đến thì lấy danh tánh, giờ hẹn, mục đích ... rồi chuyển qua một nhân viên khác đưa đến văn phòng thích hợp theo nhu cầu. Với vai trò nầy tâm kiểm tra là thức tâm quả tương thích với tâm ngũ quan và tâm tiếp nhận.

Ngoài chức năng trên tâm kiểm tra cũng có chức năng của tâm dư hưởng (tadālambana) trong trường hợp cảnh tốt là ấn tượng mạnh.

Ba chức năng khác vô cùng quan trọng của tâm kiểm tra nhưng chỉ nhắc sơ lược trong bài học nầy là tục sinh, tiềm thức, và tử. Với những chức năng nầy cho biết nhiều về chủng loại của chúng sanh và khả năng cảm thụ cuộc sống thí dụ tâm kiểm tra quả bất thiện thọ xả là tâm tục sinh, tiềm thức, tử của chúng sanh trong bốn ác đạo. Tâm kiểm tra thọ xả quả thiện làm tâm tục sinh, tiềm thức, tử của “người lạc” như câm, điếc bẩm sinh.

Biên soạn: Tỳ khưu Giác Đẳng

 

Ý kiến bạn đọc