Tuần lễ Khánh Đản Vesak Phật lịch 2566 - Chủ đề: Lòng từ bi của Phật

Thứ tư, 18/05/2022, 14:59 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Tuần lễ Khánh Đản Vesak Phật lịch 2566

- Sự ra đời của một Đấng Toàn Giác

- Đức Phật lịch sử

- Con đường thoát tục của Bậc Đại Sĩ

- Viên thành quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác

- Con đường hoằng hoá độ sanh

- Lòng từ bi của Phật

- Di sản của Đức Từ Phụ

*

Ngày 18.5.2022


Lòng từ bi của Phật

1. Lời mở đầu

2. Nhạc lễ

3. Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

4. Nghi thức chánh lễ

5. Pháp ngữ: Lòng từ bi của Phật

6. Pháp đàm Mùa Khánh Đản

7. Hồi hướng và phát nguyện.

*

Nghi thức chánh lễ

Lễ Tam Bảo 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh.

Itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasāraṭhi satthādevamanussānaṃ buddho bhagavāti.

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy

Đức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân

Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Điều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng Cha Lành

Phật Đà toàn giác Thế Tôn trong đời.

Svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhī’ti.

Pháp vi diệu Cha Lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát na đại ngộ hoạt nhiên liễu tường

Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu.

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuṇeyyo pāhuṇeyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian.

KỆ PHẬT SỬ VI

Khi tuổi thọ bát tuần gần mãn

Ðức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên

Thâm sâu diệu pháp giáo truyền

Nhân thiên lãnh hội tinh chuyên thực hành

Nay bốn chúng hiểu rành nghĩa lý

Khéo thực hành y chỉ pháp môn

Khéo tuyên thuyết pháp chánh chơn

Khéo dùng biện giải đả thông dị đồng

Ðã đến thời Thế Tôn xả thọ

Ðại sự nầy công bố chúng Tăng

Tháng tư trăng sáng ngày rằm

Như Lai diệt độ tại thành Ma La

Bữa cơm cuối Chun Ða dâng cúng

Phật lại cùng Tăng chúng ra đi

Bụi đường in dấu đại bi

Nghĩ cho hậu tấn xá gì đường xa

Ku Si Na Ra phồn hoa xuân sắc

Rừng sa la nở ngát thanh hương

Có người hiến cúng y vàng

A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên

Màu da Phật khiến y chợt tối

Ánh linh quang sáng chói lạ thường

Thế Tôn bi mẫn nói rằng

Màu da đổi sắc hai lần mà thôi

Một vào lúc Như Lai đại ngộ

Hai là khi diệt độ mãn phần

Ðêm nay thời khắc đã gần

Như Lai đại bát niết bàn vô sanh

Ngài A Nan khóc than bi lụy

Bậc Thượng Nhân vô tỉ còn đâu

Vầng dương vụt tắt trên đầu

Trời cao sụp đổ địa cầu chuyễn rung

Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn

Ðức Thế Tôn khuyến tấn mọi người

Tử sinh định luật cõi đời

Có khi vui khổ có thời hợp tan

Pháp và luật khuôn vàng chân lý

Chính là thầy y chỉ từ nay

Nghĩa văn giảng dạy đủ đầy

Tứ phần giải thoát đoạn dây kiết thằng

Trong Tăng chúng ai cần thỉnh giáo

Những tồn nghi lý đạo trong lòng

Nêu ra để được đả thông

Hay nhờ bạch hỏi Thế Tôn chỉ bày

Ðã đến lúc Như Lai diệt độ

Mong các thầy sáng tỏ tuệ tu

Ba lần cất giọng bi từ

Chúng Tăng im lặng tựa như tịnh thiền

Giây phút cuối Ngài khuyên đệ tử

Phải liễu tri đại sự tử sanh

Ngày đêm tu niệm tinh cần

Hữu vi tự tánh vô thường xưa nay

Song long thọ tàng lay hương quyện

Nhìn về Tây đầu hướng Bắc phương

Uy nghi tư thế sư vương

Liên thiền xuất nhập Thế Tôn niết bàn

Theo thể thức chuyễn luân đại đế

Lễ trà tỳ thánh thể Phật Ðà

Hư không từng đợt thiên hoa

Âm vang kinh nguyện lệ nhòa bi thương

Lửa tam muội tự nhiên phát cháy

Xá lợi châu từ đấy bảo lưu

Tháp tôn nghiêm ngưỡng vọng cầu

Pháp thân bất diệt ngàn sau rạng ngời

Ðại Trượng Phu một đời giáo hạnh

Ðức Thượng Tôn hiển thánh ai bì

Vầng trăng viên mãn trí bi

Xuất phàm một thuở sử ghi bối vàng

Chúng đệ tử bốn hàng hữu học

Ðốt tâm hương tụng đọc đời Ngài

Lời xưa vọng đến hôm nay

Nguyện noi theo gót Như Lai trọn lành

Nam Mô Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo

Nam Mô Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo

Nam Mô Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo

Sabbadisāsu mettāpharanaṃ

Từ Bi Nguyện

Sabbe sattā averā hontu sukhitā hontu niddukkhā hontu abyāpajjhā hontu anīghā hontu dīghāyukā hontu arogā hontu sampattīhi sammijjhantu sukhī attānaṃ pariharantu dukkhappattā ca niddukkhā bhayappattā ca nibbhayā sokappattā ca nissokā hontu sabbepi pāṇino.

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu khổ não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn.

Devānumodanā
Hồi Hướng Chư Thiên

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu raṭṭhake.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu ñātayo.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu pāṇino.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu no sadā.

Nguyện phước báu đã làm

Hồi hướng khắp chư thiên

Bậc thiện thần hộ pháp

Nhiều oai đức thần lực

Ngự khắp cả trần hoàn

Hư không giới thiên giới

Xin các Ngài tùy hỷ

Công đức đã thể hiện

Rồi hộ trì Phật pháp

Mãi soi sáng nhân thiên

Quốc độ hưởng thái bình

Muôn người sống lạc nghiệp

Mẹ cha và thầy tổ

Quyến thuộc cùng chúng sanh

Ðược hạnh phúc dài lâu

Thiểu bệnh dứt khổ sầu

Ngày ngày vui tu tập

Tinh tiến trong đạo mầu

Nhất tâm cầu giác ngộ.

Ý kiến bạn đọc