Môn học: Phật Pháp Cơ Bản - Phần II: Phật Pháp - Đạo Đế (Chánh định)

Thứ ba, 26/07/2022, 17:20 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 26.7.2022


Phần II: Phật Pháp

Đạo Đế (Chánh định)

Đạo đế nói một cách ngắn gọn là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Kinh văn nêu rõ:

Idaṃ kho pana bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ: sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammā’ājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.

Nầy các Tỳ khưu, đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ: chính là thánh đạo tám chi phần tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.


[Lưu ý: vì lý do kỹ thuật nội dung bài học ngày 26.7.2022 sẽ được bổ túc vào 27.7.2022]

Biên soạn: Tỳ khưu Giác Đẳng

Ý kiến bạn đọc