SINH HOẠT ĐẶC BIỆT: NHỮNG PHÁP KHIẾN NGƯỜI CƯ SĨ THỐI THẤT - Kinh Bất Hạnh Thối Ðọa (Tăng Chi Bộ III 8-30)

Thứ bảy, 13/01/2024, 05:55 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

SINH HOẠT ĐẶC BIỆT

Bài học ngày 12.1.2024

NHỮNG PHÁP KHIẾN NGƯỜI CƯ SĨ THỐI THẤT

(Tăng Chi Bộ, Phẩm Bảy Pháp)

 

Kinh Bất Hạnh Thối Ðọa (Tăng Chi Bộ III 8-30)

Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu

 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy bất hạnh này của người cư sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy điều may mắn này của người cư sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy thối đọa này của người cư sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy thắng tiến này của người cư sĩ... Thế nào là bảy?

 

2. Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; không phóng túng nghe diệu pháp; tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối với các vị Tỷ-kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập; nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm; không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng chúng; tại đấy phục vụ trước.

 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, là thắng tiến của người cư sĩ.

 

Cư sĩ không đến thăm,

Các vị tu bản thân,

Không đến nghe Thánh pháp,

Không học tập thắng giới,

Ít tin các Tỷ-kheo,

Tin ấy được tăng trưởng,

Với tâm thích cật nạn,

Muốn nghe chân diệu pháp.

Tìm ở ngoài Tăng chúng,

Người xứng đáng cúng dường,

Ở đây vị cư sĩ,

Lại lo phục vụ trước.

Bảy pháp làm suy giảm,

Ðược khéo léo diễn giảng,

Cư sĩ phục vụ họ,

Diệu pháp bị suy giảm.

Cư sĩ có đến thăm,

Các vị tu bản thân,

Có đến nghe thuyết pháp

Có học tập thắng giới,

Có tin các Tỷ-kheo,

Tin ấy được tăng trưởng,

Với tâm không cật nạn,

Muốn nghe chân diệu pháp.

Không tìm ngoài Tăng chúng,

Người xứng đáng cúng dường,

Ở đây vị cư sĩ,

Lo lắng phục vụ trước.

Bảy pháp không suy giảm,

Ðược khéo léo diễn giảng,

Cư sĩ phục vụ chúng,

Diệu pháp không suy giảm.

 

Ý kiến bạn đọc