Chương trình đặc biệt _ Ý NGHĨA MÙA LỄ TĂNG Y KAṬHINA

Thứ ba, 26/10/2021, 16:33 GMT+7

 

Nội dung chương trình:

1. Lời mở đầu

2. Đạo từ của Thượng Toạ Tuệ Siêu

3. Ý nghĩa của thuật ngữ Kaṭhina

4. Duyên sự Đức Phật ban hành việc tổ chức lễ Tăng y Kaṭhina hằng năm.

5. Những điều kiện phải hội đủ

6. Tính cách đặc biệt của Tăng y Kaṭhina

7. Tăng y Kaṭhina và truyền thống Tăng già

8. Phước báu cúng dường y Kaṭhina

9. Hồi hướng – hoàn mãn

Điều hợp: Tỳ kheo Giác Đẳng

Ý kiến bạn đọc