Tuần lễ Khánh Đản Vesak Phật lịch 2566 - Chủ đề: Con đường thoát tục của Bậc Đại Sĩ

Chủ nhật, 15/05/2022, 12:56 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Tuần lễ Khánh Đản Vesak Phật lịch 2566

- Sự ra đời của một Đấng Toàn Giác

- Đức Phật lịch sử

- Con đường thoát tục của Bậc Đại Sĩ

- Viên thành quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác

- Con đường hoằng hoá độ sanh

- Lòng từ bi của Phật

- Di sản của Đức Từ Phụ

*

Ngày 15.5.2022


Con đường thoát tục của Bậc Đại Sĩ

1. Lời mở đầu

2. Nhạc lễ

3. Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

4. Nghi thức chánh lễ

5. Pháp ngữ: Con đường thoát tục của Bậc Đại Sĩ

6. Pháp đàm Mùa Khánh Đản

7. Hồi hướng và phát nguyện.

Ý kiến bạn đọc