NHỮNG TỐ CHẤT THAY ĐỔI CUỘC SỐNG _ Kinh Người Bạn (Dutiyasuttaṃ) _ CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM GIÀ (S.i,36) _ Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA _ Bài học ngày 17.8.2021

NHỮNG TỐ CHẤT THAY ĐỔI CUỘC SỐNG _ Kinh Người Bạn (Dutiyasuttaṃ) _ CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM GIÀ (S.i,36) _ Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA _ Bài học ngày 17.8.2021

Thứ ba, 17/08/2021, 14:49 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 17.8.2021


NHỮNG TỐ CHẤT THAY ĐỔI CUỘC SỐNG

Kinh Người Bạn (Dutiyasuttaṃ)

(CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM GIÀ) (S.i,36)

Con người thường tìm sự nương tựa, trợ giúp từ bên ngoài để cải thiện cuộc sống. Khi được hỏi về điểm nầy Đức Phật dạy chính những tố chất nội tại là những yếu tố then chốt để đời sống tốt hơn.

(Vị Thiên)

‘‘Kiṃsu dutiyā purisassa hoti,

kiṃsu cenaṃ pasāsati;

Kissa cābhirato macco,

sabbadukkhā pamuccatī’’ti.

-- Cái gì làm người bạn?

Cái gì giáo hóa người?

Cái gì người ái lạc?

Giải thoát mọi khổ đau?

(Đức Phật)

‘‘Saddhā dutiyā purisassa hoti,

paññā cenaṃ pasāsati;

Nibbānābhirato macco,

sabbadukkhā pamuccatī’’ti.

-- Tín thành làm bạn người,

Trí tuệ giáo hóa người,

Người ái lạc Niết-bàn,

Giải thoát mọi khổ đau.

Bản hiệu đính:

[Vị Thiên]

Cái gì là bạn thân?

Cái gì huớng dẫn người?

Cái gì do hoan hỷ?

Vượt thoát mọi khổ đau?

[Đức Phật]

Niềm tin là bạn thân,

Trí tuệ hướng dẫn người,

Hoan hỷ với Niết Bàn,

Giải thoát tất cả khổ.

saddha = niềm tin

dutiya = một nữa của mình, bạn thâm giao

paññā = trí tuệ, sự hiểu biết chân xác

pasāsati = hướng dẫn, lãnh đạo

nibbāna = niết bàn, tịch tịnh

abhirata = ưa thích, hoan hỷ

macca = chúng sanh, cá thể

sabbadukkhā pamuccatī = giải thoát tất cả khổ

- Niềm tin là bạn thân thiết đích thực vì chính trong những lúc sa cơ thất thế chính niềm tin cho chúng ta nghị lực đứng dậy.

- Trí tuệ hướng dẫn con người vì chính khả năng phân định nhân quả, tốt xấu, đúng sai mới thật sự giúp chúng ta định hướng cho cuộc sống.

- Hoan hỷ với Niết Bàn tức là ưa thích sự diệt tận phiền não; không trôi lăn trong vòng lẫn quẫn sanh tử, sự vượt thoát khỏi chấp thủ về ngã, ngã sở, mạn tuỳ miên. Sự hoan hỷ như vậy giúp chúng sanh vượt thoát mọi khổ đau.

Dịch giả: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng

-ooOoo-

9. Dutiyasuttaṃ [Mūla]

59. ‘‘Kiṃsu dutiyā [dutiyaṃ (syā. kaṃ. pī.)] purisassa hoti, kiṃsu cenaṃ pasāsati;

Kissa cābhirato macco, sabbadukkhā pamuccatī’’ti.

‘‘Saddhā dutiyā purisassa hoti, paññā cenaṃ pasāsati; Nibbānābhirato macco, sabbadukkhā pamuccatī’’ti.

9. Dutiyasuttavaṇṇanā [Aṭṭhakathā]

59. Navame kissa cābhiratoti kismiṃ abhirato. Dutiyāti sugatiñceva nibbānañca gacchantassa dutiyikā. Paññā cenaṃ pasāsatīti paññā etaṃ purisaṃ ‘‘idaṃ karohi, idaṃ mākarī’’ti anusāsati. Navamaṃ.

Ý kiến bạn đọc