Môn học: Thắng Pháp Phổ Thông

Lọc theo

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 89. Phân Nhóm Sắc Pháp

Thứ sáu, 05/07/2024, 14:18 GMT+7
Theo Thắng Pháp, thì vật chất sanh khởi từ bốn nguồn gốc là do nghiệp, do tâm, do nhiệt lượng, do dưỡng tố...

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 88. Nhân Sanh Sắc Pháp (Rūpasamuṭṭhāna)

Chủ nhật, 30/06/2024, 10:06 GMT+7
Theo Thắng Pháp, thì vật chất sanh khởi từ bốn nguồn gốc là do nghiệp, do tâm, do nhiệt lượng, do dưỡng tố...

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 87. Phân Loại Sắc Pháp (Rūpavibhāga)(tiếp theo)

Thứ sáu, 21/06/2024, 07:31 GMT+7
Cái nhìn về vật chất theo Phật Pháp, hoàn toàn khác biệt với hầu hết cái nhìn của người đời...

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 87. Phân Loại Sắc Pháp (Rūpavibhāga)

Chủ nhật, 16/06/2024, 14:38 GMT+7
Cái nhìn về vật chất theo Phật Pháp, hoàn toàn khác biệt với hầu hết cái nhìn của người đời...

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 86. Liệt Kê Sắc Pháp (Rūpasamuddesa)(tiếp theo)

Thứ bảy, 08/06/2024, 09:17 GMT+7
Sự liệt kê sắc pháp theo truyền thống, dễ tạo nên ngộ nhận đối với người học, có tất cả 28 sắc pháp. Không nên hiểu là 28 ...