Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ _ NHỮNG THỨ THẬT SỰ CÓ GIÁ TRỊ Ở ĐỜI _ Kinh Tài Sản (Vittasuttaṃ)

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ _ NHỮNG THỨ THẬT SỰ CÓ GIÁ TRỊ Ở ĐỜI _ Kinh Tài Sản (Vittasuttaṃ)

Thứ ba, 14/09/2021, 08:56 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 14.9.2021


NHỮNG THỨ THẬT SỰ CÓ GIÁ TRỊ Ở ĐỜI

Kinh Tài Sản (Vittasuttaṃ)

(CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM ĐOẠN) (S.i,42)

Theo Phật Pháp, con người sống định hướng theo giá trị mà mình tin là tốt nhất, cao quý nhất. Cũng có những người sống cả đời vẫn không nhận ra cái gì xứng đáng nhất để theo đuổi mà cứ thả bềnh bồng theo tháng ngày. Trong bài kinh nầy một vị thiên đã hỏi về những giá trị cao quý nhất. Câu trả lời của Đức Phật không thể hiểu đơn giản qua văn tự mà cần sự lãnh hội sâu sắc về những gì được xem là đáng có trong cuộc sống phù du nầy.

NHỮNG THỨ THẬT SỰ CÓ GIÁ TRỊ Ở ĐỜI _ Kinh Tài Sản (Vittasuttaṃ)
 

Bản dịch HT. Thích Minh Châu

Bản hiệu đính 

[Vị Thiên]

‘‘Kiṃsūdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ,

kiṃsu suciṇṇo sukhamāvahati;

Kiṃsu have sādutaraṃ rasānaṃ,

kathaṃjīviṃ jīvitamāhu seṭṭha’’nti.

-- Tài sản gì ở đời,

Ðối người là tối thượng?

Sự gì khéo tu trì,

Ðưa đến chơn an lạc?

Vật gì ngọt tối thượng,

Trong tất cả vị ngọt?

Sống cuộc sống thế nào,

Ðược gọi sống tối thượng?

Tài sản gì quý nhất?

Khéo tu gì an lạc?

Vị ngọt nào tối thượng?

Lối sống nào tốt nhất?

[Thế Tôn]

‘‘Saddhīdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ,

dhammo suciṇṇo sukhamāvahati;

Saccaṃ have sādutaraṃ rasānaṃ,

paññājīviṃ jīvitamāhu seṭṭha’’nti.

-- Lòng tin ở đời này,

Là tài sản tối thượng.

Chánh pháp khéo tu trì,

Ðưa đến chơn an lạc.

Sự thật ngọt tối thượng,

Trong tất cả vị ngọt.

Sống cuộc sống trí tuệ,

Ðược gọi sống tối thượng.

Niềm tin: tài sản quý,

Trì Pháp tất an lạc,

Chân thật vị tối thượng,

Sống sáng suốt tốt nhất.

saddha = đức tin, niềm tin

vitta = tài sản, sản nghiệp, sự giàu có

seṭṭha = tối thượng, quý nhất, tốt nhất

dhamma = pháp, chánh pháp, lẽ chánh

suciṇṇa = khéo hành trì, khéo thực hành

sukhamāvahati = (sukha + āvahati) = tạo nên hạnh phúc, mang lại an lạc

sacca = sự thật, chân thật

have = quả thật, thật sự

sādutara = vị ngọt, sự hợp khẩu

rasa = vị nếm

paññājīviṃ = (pañña + ājīviṃ)= sống sáng suốt, sống với trí tuệ

jīvitamāhu = (jīvita + āhu) = được gọi là cuộc sống (tốt nhất)

Theo Sớ giải thì đời sống sáng suốt là lối sống thật sự mang lại lợi lạc như đời sống cư sĩ có bố thí, trì giới ...v.v... còn đời sống xuất gia biết sử dụng hợp lý nhu yếu với sự quán tưởng chân chánh khi thọ dụng, biết chọn thiền án thích hợp và thành tựu đạo quả.

Dịch giả: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Hiệu đính & Biên soạn Giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng

-ooOoo-

3. Vittasuttaṃ [Mūla]

73.‘‘Kiṃsūdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ, kiṃsu suciṇṇo sukhamāvahati;
Kiṃsu have sādutaraṃ [sādhutaraṃ (ka.)] rasānaṃ, kathaṃjīviṃ [kiṃsujīviṃ (ka.)] jīvitamāhu seṭṭha’’nti.

‘‘Saddhīdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ, dhammo suciṇṇo sukhamāvahati; Saccaṃ have sādutaraṃ rasānaṃ, paññājīviṃ jīvitamāhu seṭṭha’’nti.

3. Vittasuttavaṇṇanā [Aṭṭhakathā]

73. Tatiye saddhīdha vittanti yasmā saddho saddhāya muttamaṇiādīnipi vittāni labhati, tissopi kulasampadā, cha kāmasaggāni, nava brahmaloke patvā pariyosāne amatamahānibbānadassanampi labhati, tasmā maṇimuttādīhi vittehi saddhāvittameva seṭṭhaṃ. Dhammoti dasakusalakammapatho. Sukhamāvahatīti sabbampi sāsavānāsavaṃ asaṃkiliṭṭhasukhaṃ āvahati. Sādutaranti lokasmiṃ loṇambilādīnaṃ sabbarasānaṃ saccameva madhurataraṃ. Saccasmiṃ hi ṭhitā sīghavegaṃ nadimpi nivattenti, visampi nimmaddenti, aggimpi paṭibāhanti, devampi vassāpenti, tasmā taṃ sabbarasānaṃ madhurataranti vuttaṃ. Paññājīviṃ jīvitamāhu seṭṭhanti yo paññājīvī gahaṭṭho samāno pañcasu sīlesu patiṭṭhāya salākabhattādīni paṭṭhapetvā paññāya jīvati, pabbajito vā pana dhammena uppanne paccaye ‘‘idamattha’’nti paccavekkhitvā paribhuñjanto kammaṭṭhānaṃ ādāya vipassanaṃ paṭṭhapetvā ariyaphalādhigamavasena paññāya jīvati, taṃ paññājīviṃ puggalaṃ seṭṭhaṃ jīvitaṃ jīvatīti āhu. Tatiyaṃ.

Ý kiến bạn đọc