Tuần lễ Khánh Đản Vesak Phật lịch 2566 - Chủ đề: ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ

Thứ bảy, 14/05/2022, 10:07 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Tuần lễ Khánh Đản Vesak Phật lịch 2566

- Sự ra đời của một Đấng Toàn Giác

- Đức Phật lịch sử

- Con đường thoát tục của Bậc Đại Sĩ

- Viên thành quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác

- Con đường hoằng hoá độ sanh

- Lòng từ bi của Phật

- Di sản của Đức Từ Phụ

*

Ngày 14.5.2022


ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ

1. Lời mở đầu

2. Nhạc lễ

3. Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

4. Nghi thức chánh lễ

5. Pháp ngữ: Sự cần thiết để biết về Đức Phật Lịch Sử

6. Pháp đàm Mùa Khánh Đản

7. Hồi hướng và phát nguyện.

Ý kiến bạn đọc