CTPTPG Đường Về Bến Giác

CTPTPG Đường Về Bến Giác

Lọc theo

ĐVBG 542 | Đề tài: Hoán chuyển nghịch cảnh thành thuận duyên - TK Giác Đẳng

Thứ sáu, 21/04/2023, 08:33 GMT+7
Đề tài: Hoán chuyển nghịch cảnh thành thuận duyên

ĐVBG 541 | Đề tài: Sống vì tha nhân cũng là sống cho tự thân - TK Giác Đẳng

Thứ sáu, 21/04/2023, 08:32 GMT+7
Đề tài: Sống vì tha nhân cũng là sống cho tự thân

ĐVBG 540 | Đề tài: Huân tập và Buông xả - TK Giác Đẳng

Thứ bảy, 08/04/2023, 11:12 GMT+7
Đề tài: Huân tập và Buông xả

ĐVBG 539 | Đề tài: Những cảm nhận vượt ngoài sự diễn đạt của ngôn ngữ - TK Giác Đẳng

Thứ sáu, 31/03/2023, 07:53 GMT+7
Đề tài: Những cảm nhận vượt ngoài sự diễn đạt của ngôn ngữ

ĐVBG 538 | Đề tài: Âm thanh sắc tướng - TK Giác Đẳng

Thứ sáu, 24/03/2023, 20:33 GMT+7
Đề tài: Âm thanh sắc tướng